White Noises


6:39

Wake | Chord, STO, uScale

White Noises

Shared 1 year ago
8.4K views

7:00

Euclidean Rhythms EXPLAINED

White Noises

Shared 1 year ago
52K views

14:27

Building Powerful Sounds

White Noises

Shared 2 years ago
29K views

8:09

Making AI Musicians

White Noises

Shared 2 years ago
9.1K views

3:01

#NewModuleDay!

White Noises

Shared 2 years ago
5.1K views

2:46

Midwinter Rings + Chord

White Noises

Shared 2 years ago
5K views

5:34

What is a modular synth?

White Noises

Shared 2 years ago
8.8K views

1:33

3 Module Challenge: Ambient

White Noises

Shared 2 years ago
8.2K views

3:57

Hello Again.

White Noises

Shared 2 years ago
4K views

3:33

Rings

White Noises

Shared 3 years ago
4.1K views